Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem pierwszej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 za okres od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym składa:

  • pełnoletni uczeń (do 24 roku życia),
  • rodzic - w przypadku uczniów niepełnoletnich,
  • dyrektor szkoły - za zgodą pełnoletniego ucznia/rodziców.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień 2021 r.
Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późn. zm., tj. 528 zł.

Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się łączną sumę przychodów (netto) członków rodziny podzieloną przez liczbę jej członków. Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych, zasiłków celowych oraz świadczeń z Programu 500+ i 300+, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Do wniosku należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia). Druki oświadczeń dostępne w miejscu składania wniosku. Do wniosku załączone powinny być również zaświadczenia o miejscu pobierania nauki przez uczniów ujętych we wniosku.

Przykładowe dokumenty poświadczające dochód:

  • ze stosunku pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,
  • z gospodarstwa rolnego- nakaz płatniczy (ilość ha przeliczeniowych mnoży się przez kwotę 308 zł),
  • z działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i osiągniętym dochodzie oraz dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie z ZUS
  • z tytułu prac dorywczych- oświadczenie
  • świadczenia z OPS- oświadczenie
  • świadczenia rentowe- oświadczenie

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na  podstawie oryginałów imiennych faktur i rachunków (opisanych na odwrocie), dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.

W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22