Informacja dotycząca realizacji drugiej transzy pomocy o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

1. Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 za okres od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.
2. W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć w terminie do dnia 14.05.2021r. w szkole, do której uczęszcza dziecko następujące dokumenty:

  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na zmianę wydanej w listopadzie 2020 r. decyzji (załącznik nr 1),
  • oświadczenie dotyczące nie wyrażenia  zgody na zmianę wydanej w listopadzie 2020 r. decyzji (załącznik nr 2),
  • oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny (załącznik nr 3).

3. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), tj. 528 zł.
W przypadku osób posiadających gospodarstwa rolne miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się średnią całkowitych przychodów (netto) członków rodziny. Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z Programu 500+. Po wyrażeniu zgody na zmianę decyzji należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, dochód pomniejszony o alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i osiągniętym dochodzie oraz dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie z ZUS.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie o zdeklarowanej kwocie dochodu netto.

4. Jednocześnie informujemy, iż w celu wypłaty stypendium szkolnego wnioskodawcy winni przedłożyć oryginały imiennych faktur i rachunków (opisane na odwrocie) dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych (załącznik nr 4).

Objaśnienia do oświadczeń zawartych w punkcie 2:

W przypadku wyrażenia zgody na zmianę decyzji (załącznik nr 1), wnioskodawca składa podpisane oświadczenie oraz oświadczenie o dochodach uzyskanych w miesiącu marcu 2021r., jak również niezbędną dokumentację do wyliczenia dochodu, tj. zaświadczenia oraz oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę decyzji (załącznik nr 2), wnioskodawca nie składa oświadczenia dotyczącego dochodów - tym samym stypendium nie zostanie wypłacone.
Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.
W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22